BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Ogłoszenie II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul. Kieleckiej.

młotek do przybijania postąpień przetargowych

Prezydent Miasta Starachowice ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Kieleckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice (obręb 0003) jako działka ewidencyjna nr 88/3 o powierzchni 0,0237 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00025985/2.

Cena wywoławcza brutto do drugiego przetargu wynosi 24 600,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, w sali 130, dnia 22.05.2024 r., o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

1. wpłacenie wadium w kwocie: 2 500,00 zł.

Wadium przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia 14.05.2024 r., przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice nr: 10 1090 2590 0000 0001 4860 2944 Santander Bank Polska.

2. złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu na druku stanowiącym załącznik Nr 4 do Regulaminu Przetargu w terminie do dnia 14.05.2024 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, bądź pocztą na powyższy adres.

Za datę wpływu zgłoszenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Zarządzeniem nr 181/2024 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Kieleckiej. kliknij treść zarządzenia

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój 104, tel. 41 322-11-05 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

/-/

Marek Materek

Author: Karolina Kozik

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept